Privacyverklaring Stichting Senioren Enexis

AVG

Stichting Senioren Enexis, hierna te noemen SSE,  gevestigd aan Magistratenlaan 116, 5223MB te ‘sHertogenbosch en geregistreerd onder KvK-nummer 54863945 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals genoemd in deze privacyverklaring.

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing

Deze  verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die u aan SSE verstrekt, bijvoorbeeld via het inschrijfformulier, mailcontact, schriftelijke contacten of aanmeldingen voor activiteiten. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze deelnemers en betrachten daarom de grootst mogelijke  zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. SSE is de verantwoordelijke in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt die gegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan door AVG worden gesteld.

In deze privacyverklaring geven wij aan welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt, hoe lang we gegevens bewaren, op welke manier  u uw bij ons geregistreerde gegevens kunt opvragen ,  fouten en wijzigingen kunt doorgeven  of uw  toestemming voor verwerking kunt opzeggen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Iedereen die na 1 juli 2008 bij Enexis met pensioen is gegaan kan deelnemen aan de Stichting Senioren Enexis en is dan in het deelnemersbestand opgenomen.

SSE verwerkt met uw toestemming uitsluitend de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft middels het inschrijvingsformulier en de later door u opgegeven aanvullingen of wijzigingen.

Het betreft:

 • naam, adres, woonplaats  en aanpreektitel (dHr. /Mevr.) van deelnemer  en partner
 • personeelsnummer, laatste standplaats en laatste functie bij Enexis
 • geboortedatum van deelnemer en partner
 • telefoonnummer (vast en mobiel)  van deelnemer
 • e-mailadres van deelnemer
 • geregistreerd als “actief deelnemer “ dan wel als “deelnemer”
 • keuze van de regio voor activiteiten
 • wel/niet belangstelling voor rol in bestuurlijke activiteiten van SSE
 • wel/niet belangstelling voor rol in Lief & Leed
 • datum huwelijk/geregistreerd partnerschap
 • bankrekeningnummer en toestemming voor automatische incasso van de deelnemersbijdrage
 • wellicht staat u op foto’s die gemaakt zijn bij activiteiten van SSE waaraan u deelnam. Wij gaan ervan uit dat u met uw deelname ook toestemt  in het maken van foto’s en het wellicht publiceren daarvan op de website van SSE of van de organisator van de activiteit.

Waarom verwerken we deze persoonsgegevens

 • Voor het actueel en volledig houden van het centrale SSE-deelnemersbestand en de daaraan gerelateerde regionale bestanden
 • Om u op de hoogte te stellen van activiteiten die SSE zelf organiseert of die in samenwerking met SSE georganiseerd worden en om zonodig contact met u te kunnen opnemen.
 • Voor het incasseren van de jaarlijkse deelnemersbijdrage  van ‘’actieve deelnemers’’ aan SSE
 • Voor de organisatie en uitvoering van activiteiten en de administratie van eventuele eigen bijdragen van de deelnemers aan een activiteit
 • Voor de organisatie en administratie van het Lief&Leed-gebeuren in de regio’s van SSE
 • Om het ontvangen  van ContXt en het Enexis-eindejaarsgeschenk mogelijk te maken
 • Voor het kunnen illustreren van verslagen van reguliere activiteiten en bijzondere gebeurtenissen op de website van SSE  of haar regio’s.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens in  ons deelnemersbestand in ieder geval zolang u deelnemer bent en de toestemming voor registratie niet heeft ingetrokken. Na beëindiging van het deelnemerschap bewaren we de gegevens nog maximaal 2 jaar.

SSE bewaart  persoonsgegevens die ad-hoc  verwerkt worden ten behoeve van een bepaalde activiteit ook niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor die  gegevens worden verzameld.

Indien wettelijke bepalingen dit voor bepaalde gegevens verplicht stellen zullen we de wettelijke termijnen aanhouden (zoals  gegevens t.b.v. de Belastingdienst)

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

SSE verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze  uitsluitend met uw specifieke toestemming met derden indien dit nodig is voor de organisatie en uitvoering van activiteiten in opdracht van of in samenwerking met SSE.  Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het opstellen van passagierslijsten voor busreizen , vliegreizen, veerboten etc.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SSE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar een door u aan te wijzen  organisatie te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of melding tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze deelnemersadministratie.  SSE reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.
 • U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan rechtsreeks op de homepagina van de website van AP via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.

Contact

SSE neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Doe dit bij voorkeur per e-mail via ons secretariaat.

Contactgegevens Stichting Senioren Enexis

Secretariaat
Email: Secretariaat 
Website: www.stichtingseniorenenexis.nl